Inloggen
Winkelmandje

Gratis verzending! vanaf €15.-

Vandaag voor 17uur besteld de volgende werkdag in huis

Veilige betaling

14 Dagen bedenktijd

Gratis verzending!
vanaf €15.-

Persoonlijk
contact

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GSM SPECIALIST

 

Definities GSM SPECIALIST

Gsmspecialist.shop: GSM SPECIALIST, gevestigd te Breda onder KvK nr. 74827138. 

Klant: degene met wie GSM SPECIALIST een overeenkomst is aangegaan. 

Partijen: GSM SPECIALIST en klant samen. 

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens GSM SPECIALIST.   

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 

Prijzen 

Alle prijzen die GSM SPECIALIST hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

Alle prijzen op die GSM SPECIALIST hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan GSM SPECIALIST te allen tijde wijzigen.  

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die GSM SPECIALIST niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.  

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

 

Recht van reclame  

Zodra de klant in verzuim is, is GSM SPECIALIST gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 

GSM SPECIALIST roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan GSM SPECIALIST, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.  

De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

 

Herroepingsrecht  

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 

-Het product niet is gebruikt 

-Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, mondkapjes.) 

-De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 

-De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 

-Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling 

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@gsmspecialist.shop.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan GSM SPECIALIST, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.  

De kosten voor retourneren komen in rekening van u. 

 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

 

Retentierecht  

GSM SPECIALIST kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van GSM SPECIALIST heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.  

De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan GSM SPECIALIST.

GSM SPECIALIST is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan GSM SPECIALIST te verrekenen met een vordering op GSM SPECIALIST.

 

Eigendomsvoorbehoud  

GSM SPECIALIST blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van GSM SPECIALIST op grond van wat voor met GSM SPECIALIST gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 

Tot die tijd kan GSM SPECIALIST zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.  

Indien GSM SPECIALIST een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft GSM SPECIALIST het recht om schadevergoeding, gederfde winst en schadeloosstelling te vorderen.  

 

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

Levering vindt plaats bij GSM SPECIALIST, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.  

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft GSM SPECIALIST het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.  

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan GSM SPECIALIST kan tegenwerpen. 

 

Levertijd  

De door GSM SPECIALIST opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van GSM SPECIALIST.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij GSM SPECIALIST niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  

Feitelijke levering 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

 

Transportkosten  

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Verpakking en verzending 

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan GSM SPECIALIST niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan GSM SPECIALIST, bij gebreke waarvan GSM SPECIALIST niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.  

 

Bewaring  

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

 

Garantie 

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.  

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.   

 

Ruilen  

Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur 

Nieuwe telefoons met geopende verpakking hebben een waardevermindering tot maximaal 40%.

het product wordt teruggebracht in de originele verpakking 

het product is nog niet gebruikt 

Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild

Hygiëneproducten kunnen niet worden geruild en/of geretourneerd

 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart GSM SPECIALIST tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door GSM SPECIALIST geleverde producten en/of diensten.  

 

Klachten 

De klant dient een door GSM SPECIALIST geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant GSM SPECIALIST daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  

Consumenten dienen GSM SPECIALIST uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling de constatering van een of meerdere tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen aan GSM SPECIALIST.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat GSM SPECIALIST in staat is hierop adequaat te reageren.  

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat GSM SPECIALIST gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

 

Ingebrekestelling 

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan GSM SPECIALIST.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling GSM SPECIALIST ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als GSM SPECIALIST een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan GSM SPECIALIST verschuldigd zijn.  

 

Aansprakelijkheid GSM SPECIALIST 

GSM SPECIALIST is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.   

Indien GSM SPECIALIST aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

GSM SPECIALIST is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

Indien GSM SPECIALIST aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van GSM SPECIALIST vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Recht op ontbinding 

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer GSM SPECIALIST tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  

Is de nakoming van de verplichtingen door GSM SPECIALIST niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat GSM SPECIALIST in verzuim is.  

GSM SPECIALIST heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien GSM SPECIALIST kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

 

Overmacht 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van GSM SPECIALIST in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan GSM SPECIALIST kan worden toegerekend in een van de wil van GSM SPECIALIST onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van GSM SPECIALIST kan worden verlangd.  

Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  

Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor GSM SPECIALIST 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat GSM SPECIALIST er weer aan kan voldoen.  

Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  

GSM SPECIALIST is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. 

 

Wijziging van de overeenkomst  

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

 

Wijziging algemene voorwaarden 

GSM SPECIALIST is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  

Grote inhoudelijke wijzigingen zal GSM SPECIALIST zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

 

Overgang van rechten 

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van GSM SPECIALIST

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

  

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat GSM SPECIALIST bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar GSM SPECIALIST is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

Opgesteld september 2021 

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen
20220517 06:56:54 PC00False0FalseTrue220102